แรงงานต่างด้าว จัดหาแรงงานต่างด้าว นำเข้าแรงงานต่างด้าว ขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติพม่า
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคุยกับ ผู้บริหาร
bulletขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวลาว
bulletขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวกัมพูชา
bulletขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวพม่า
bulletดาวน์โหลดเอกสารการนำเข้าแรงงานต่างด้าวMOU
bulletการรายงานตัว 90 วัน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
bulletสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย
bulletสถานทูตพม่าประจำประเทศไทย
bulletผลงานของเรา
dot
Member

dot
dot
Concerned web link
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
bulletรูปผลงานบริการแรงงานต่างด้าว
bulletทีมทนายของเรา
facebook
bulletบทความน่ารู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวพม่า

ขั้นตอนการดำเนินงานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า
1.       นายจ้าง/สถานประกอบการ รับแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติพม่า  และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.       นาย จ้าง/สถานประกอบการ ส่งแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติพม่า พร้อมหลักฐานสำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือ ทร.38/1 ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
3.       สำนัก งานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 แจ้งนายจ้างให้นำแรงงานพม่าไปเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
4.       นาย จ้างพาแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวที่ศูนย์ประสาน การพิสูจน์สัญชาติของประเทศไทย (อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง) และเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ ณ เมืองเกาะสอง เมืองท่าขี้เหล็ก เมืองเมียวดี ประเทศพม่า
5.       แรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จะได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว
6.       ยื่น คำขออนุญาต ตรวจลงตรา (วีซ่า) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, จังหวัดระนอง)
7.       แรงงานพม่ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติของประเทศไทย
8.       แรงงานพม่ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลของรัฐ
9.       แรงงานพม่ายื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ดังนี้
สถานที่ทำงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
สถานที่ทำงานตั้งอยู่ต่างจังหวัด ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวตั้งอยู่ Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Thai Millennium International Supply Co.,Ltd
Location :  50/234 Rangsit-Nakornnayok Rd., Bungyetho Sub-District, Thanyaburi District, Bangkok, :  : ........................
Province :Bangkok      Code : 12130
Mobile : 0959644170......................
Email: tmismanpowersupply@gmail.com.
Line: 0959644170 Website:www. tmisintersupply.com