แรงงานต่างด้าว จัดหาแรงงานต่างด้าว นำเข้าแรงงานต่างด้าว ขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคุยกับ ผู้บริหาร
bulletขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวลาว
bulletขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวกัมพูชา
bulletขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวพม่า
bulletดาวน์โหลดเอกสารการนำเข้าแรงงานต่างด้าวMOU
bulletการรายงานตัว 90 วัน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
bulletสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย
bulletสถานทูตพม่าประจำประเทศไทย
bulletผลงานของเรา
dot
Member

dot
dot
Concerned web link
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
bulletรูปผลงานบริการแรงงานต่างด้าว
bulletทีมทนายของเรา
facebook
bulletบทความน่ารู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวกัมพูชา

ขั้นตอนการดำเนินงานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา)

ขั้นตอนที่ การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว
                เอกสารหลักฐานที่ใช้ขอรับการพิสูจน์สัญชาติ
1.       ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือ ทร.38/1
2.       รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  2 รูป
เอกการหลักฐานที่ใช้ในการต่ออายุ เอกสารรับรองบุคคล (CI)
1.       เอกสารรับรองบุคคล (CI)
ขั้นตอนที่ การยื่นคำขอตรวจลงตรา  VISA L-A
เอกสารหลักฐานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
1.       เอกสารรับรองบุคคล (CI) ของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา พร้อมสำเนา 1 ชุด
2.       แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม.  1 รูป
3.       บัตรขาเข้าและออก (ตม.6)
4.       ใบอนุญาตทำงาน (สีชมพู) พร้อมสำเนาหรือ ทร.38/1 พร้อมใบรับคำขอและแบบ ตท.15 พร้อมใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมคำขอใบอนุญาตทำงาน
5 .       ใบโควตาปีปัจจุบัน พร้อมสำเนา
6 .       บัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
7 .       กรณีนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรอง จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
8 .       หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างไม่มาด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ การขอรับใบอนุญาตทำงาน
เอกสารหลักฐานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
1.       เอกสารรับรองบุคคล (CI) ของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา พร้อมสำเนา 1 ชุด
2.       ใบรับรองแพทย์
3.       ใบโควตา
4.       แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
5.       รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6.       ใบอนุญาตทำงาน (สีชมพู)
7.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
8.       สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
9.       สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล กรณีจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
10.    หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีนายจ้างไม่มาด้วยตนเอง)
11.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Thai Millennium International Supply Co.,Ltd
Location :  50/234 Rangsit-Nakornnayok Rd., Bungyetho Sub-District, Thanyaburi District, Bangkok, :  : ........................
Province :Bangkok      Code : 12130
Mobile : 0959644170......................
Email: tmismanpowersupply@gmail.com.
Line: 0959644170 Website:www. tmisintersupply.com